Política de protecció de dades personals

Associació per a la Cultura i la Cohesió Social MATARÓ CULTURAL (a partir d’ara MATARÓ CULTURAL) es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades d’acord amb el què estableix la Llei 15/99 de protecció de dades personals i del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament que la desenvolupa.

  1. Tractament de les dades

MATARÓ CULTURAL recull únicament els noms i les adreces personals (electròniques) que voluntàriament faci arribar l’usuari o la usuària.

MATARÓ CULTURAL garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals tingui accés com a conseqüència de cada tràmit sol·licitat.

Totes les dades obtingudes i les que es puguin originar seran incorporades als fitxers de dades personals corresponents i no seran utilitzades per a finalitats diferents de les que en motivaren l’obtenció.

Tant els responsables dels fitxers com totes les persones que hagin de conèixer qualsevol tipus de dada personal per motius derivats de la tramitació de la sol·licitud són coneixedors de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i estan sotmesos al secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures adequades i necessàries per garantir-ne la confidencialitat. Així mateix, MATARÓ CUTURAL adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

MATARÓ CULTURAL garanteix que els fitxers que contenen dades personals així com els programes, els equips i els locals que intervenen en el procés de tractament d’aquestes dades compleixen els requisits de confidencialitat, integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

  1. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides a la web de MATARÓ CULTURAL no seran facilitades o comunicades a tercers, llevat que s’autoritzi de forma explícita per part de l’usuari, que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat o bé quan les dades siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb legalitat vigent.

  1. Consentiment

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant aquest portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa de dades de caràcter personal.

La introducció de les dades de caràcter personal en qualsevol sol·licitud per part dels usuaris comportarà l’acceptació i autorització expressa a MATARÓ CULTURAL per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients per a la seva tramitació i el seu tractament necessari per resoldre-la. Així mateix també comporta l’acceptació voluntària de la cessió de les dades únicament per als casos en què sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat. Finalment la realització de qualsevol sol·licitud implica l’autorització per a la conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització per al tractament i la cessió de les dades té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant pel que fa al tractament com per a la cessió de les dades d’acord amb el què estableix la normativa sobre protecció de dades vigent.

  1. Drets i obligacions de les persones afectades

En qualsevol moment els usuaris d’aquest portal podran exercir els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO), així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades personals.

Aquests drets poden ser exercits per l’usuari o pel seu representant al correu electrònic dades@matarocultural.cat.

  1. Legislació aplicable

Tota la informació facilitada en aquest portal està sotmesa al què estableix la Llei 15/99 de protecció de dades personals i del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament que la desenvolupa.
Podeu obtenir més informació referent a la legislació vigent en matèria de protecció de dades a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

  1. Copyright i responsabilitats

MATARÓ CULTURAL manté aquest web amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació cultural actualitzada I intentarà en tot moment corregir els errors que es trobin o s’assenyalin. És per aquest motiu que es demana la col·laboració dels usuaris i usuàries del portal perquè facin arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça  matarocultutal@matarocultural.cat.

MATARÓ CULTURAL no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o a causes imputables a tercers. Així mateix, es reserva el dret d’alterar la forma d’accés al web sense previ avís.

Aquest web pot contenir referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. MATARÓ CULTURAL no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquests webs externs, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’existència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions o danys en els sistemes informàtics dels usuaris.

MATARÓ CULTURAL autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics llevat de si es fa amb finalitats comercials sempre que se’n citi la font i se’n citin els autors, també els dels crèdits fotogràfics.